21 junio 2017

LA REVOLUCIÓ D'OCTUBRE A CATALUNYA

El dilema és ... matar el nacionalisme espanyol o morir amb ell
Josep Costa

Hi ha dates que fan història. L'elecció de l'1 d'octubre per celebrar el referèndum d'autodeterminació a Catalunya ha tensat tots els ressorts de la situació. Estem davant d'un punt crític. Es farà; l'Estat ho impedirà; o veurem com es resol. Però una cosa és clara; el 'Procés' ja no serà el que era; desemboca en una fase superior.

La seqüència d'accions (manifestacions, actes públics, concentracions, votacions insubmises, declaracions ...) des que va arrencar el procés, promogut des de diferents angles per les iniciatives de Pasqual Maragall i Josep-Lluís Carod Rovira, compassades amb les corresponents reflexions teòriques, han conformat un corpus inèdit, sense parangó en la història de la Humanitat, pel que fa a l'originalitat del seu recorregut cap a l'exercici del dret d'autodeterminació.

Catalunya ofereix les condicions objectives d'una nació dominada, subordinada a la gran Nació espanyola. Va ser conquistada (1714), la seva llengua i cultura perseguides, i el seu sistema productiu, d'una gran riquesa i energia, plomat. La depredació fiscal que pateix frega l'escàndol.

Malgrat això el teixit social català és molt ric. La capacitat associativa, profunda i variada. La iniciativa empresarial i econòmica, en general, també. Un refrany molt conegut diu: "Un bon català, de les pedres en fa pa".

El concepte del Dret d'Autodeterminació no podem limitar-lo a una simple votació. En si, el referèndum de l'1 d'octubre és tot just una fita més del procés. Catalunya es va començar a autodeterminar quan en les successives agitacions va passar de reivindicar "millores de finançament" o de "infraestructures" a proclamar "som una nació". Aquest canvi es va veure clar a partir de la manifestació del 10 de juliol de 2010 -"Som una nació. Nosaltres decidim"-, convocada per Òmnium i, ja definitivament, a la Diada de 2012 quan es va reclamar "Catalunya, un nou Estat a Europa". El crit es va transformar en Independència! Era la societat catalana -la nació- exigint el seu estatus polític com a Estat independent.

Caldrà veure com evolucionarà la situació. Però al plantejar-se com un exercici explícit d'autodeterminació, la possible prohibició de l'Estat espanyol potser el freni (de moment), però a costa de confirmar que no hi ha llibertats; que Espanya és una presó de pobles, que imposa una violència i ocupació sobre la societat de Catalunya. El procés segueix el seu curs, tant en un cas com en el contrari. El referèndum no és l'autodeterminació, sinó només una fita especialment significativa.

Els que lideren el procés català actuen d'acord amb els principis que s'exigeixen a nivell internacional per homologar un procés d'independència. Potser qui millor hagi estudiat aquest aspecte des de Catalunya hagi estat Josep Costa en el seu treball "O Secessió o secessió. La paradoxa espanyola davant l'independentisme "(Barcelona 2017, Editorial Acontravent). Analitza els diferents punts exigits o recomanats en aquestes circumstàncies. I els relaciona amb el succeït a Catalunya des d'abans de l'inici del "Procés", arran dels avatars que van envoltar el fallit Estatut de 2006. No obstant això, és possible que el llibre de Costa es caracteritzi per un excés de prudència.

Segons Costa: "Espanya, la seua classe dirigent, es troba davant un dilema existencial de primera magnitud. En la seua resposta a l'independentisme català, ha de triar entre salvar la nació o salvar l'Estat. Intentar sobreviure com a estat-nació és l'opció improbable, per molt que fos la preferida per la majoria. Si no es reinventa in extremis com a estat plurinacional, la independència de Catalunya triomfarà".

Per contrast, i mirant-nos al mirall català des del País Basc, aquest és un procés molt allunyat de les performances i actuacions escèniques que s'adopten a la nostra terra per satisfer la mala consciència dels "agents" polítics que mostren una vegada i una altra la seva incapacitat per promoure entre nosaltres un procés similar.

No trobem l'altura intel·lectual ni la imaginació necessàries per activar (més enllà d'imitacions xarones) l'energia d'aquesta societat basco-navarresa que, sens dubte, existeix i és potent, però que peca de qualificació. No tenim un relat que ens mobilitzi com a nació, de manera que totes les accions que s'intenten realitzar en el seu nom pequen d'inconsistència.

La setmana passada va morir el canceller Helmut Kohl, un polític alemany que va liderar un altre procés d'autodeterminació, també atípic, a Europa. Res és fàcil. Però tot és possible. És clar que no tenia davant a l'Estat espanyol.

Luis María Martinez Garate / Angel Rekalde

19 junio 2017

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE EN CATALUNYA

El dilema es… matar al nacionalismo español o morir con él
Josep Costa

Hay fechas que hacen historia. La elección del 1 de octubre para celebrar el referéndum de autodeterminación en Catalunya ha tensado todos los resortes de la situación. Estamos ante un punto crítico. Se hará; el Estado lo impedirá; o veremos cómo se resuelve. Pero algo está claro; el ‘Proceso’ ya no será lo que era; desemboca en una fase superior.

La secuencia de acciones (manifestaciones, actos públicos, concentraciones, votaciones insumisas, declaraciones…) desde que arrancó el proceso, promovido desde distintos ángulos por las iniciativas de Pasqual Maragall y Josep Lluis Carod Rovira, acompasadas con las correspondientes reflexiones teóricas, han conformado un corpus inédito, sin parangón en la historia de la Humanidad, en cuanto a la originalidad de su recorrido hacia el ejercicio del derecho de autodeterminación.

Catalunya ofrece las condiciones objetivas de una nación dominada, subordinada a la gran Nación española. Fue conquistada (1714), su lengua y cultura perseguidas, y su sistema productivo, de una gran riqueza y energía, esquilmado. La depredación fiscal que sufre roza el escándalo.

Pese a ello el tejido social catalán es muy rico. La capacidad asociativa, profunda y variada. La iniciativa empresarial y económica, en general, también. Un refrán muy conocido dice: “Un bon català, de les pedres en fa pa”.

El concepto del Derecho de Autodeterminación no podemos limitarlo a una mera votación. En sí, el referéndum del 1 de octubre es apenas un hito más del proceso. Catalunya empezó a autodeterminarse cuando en las sucesivas agitaciones pasó de reivindicar “mejoras de financiación” o de “infraestructuras” a proclamar “somos una nación”. Este cambio se vio claro a partir de la manifestación de 10 de julio de 2010 -“Som una nació. Nosaltres decidim”-, convocada por Òmnium y, ya definitivamente, en la Diada de 2012 cuando se reclamó “Catalunya, un nuevo Estado en Europa”. El grito se transformó en ¡Independencia! Era la sociedad catalana –la nación- exigiendo su estatus político como Estado independiente

Está por ver cómo evolucionará la situación. Pero al plantearse como un ejercicio explícito de autodeterminación, la posible prohibición del Estado español quizás lo frene (de momento), pero a costa de confirmar que no hay libertades; que España es una cárcel de pueblos, que impone una violencia y ocupación sobre la sociedad de Catalunya. El proceso sigue su curso, tanto en un caso como en el contrario. El referéndum no es la autodeterminación, sino sólo un hito especialmente significativo.

Quienes lideran el proceso catalán actúan de acuerdo con los principios que se exigen a nivel internacional para homologar un proceso de independencia. Tal vez quien mejor haya estudiado este aspecto desde Catalunya haya sido Josep Costa en su trabajo “O secessió o secessió. La paradoxa espanyola davant l’independentisme” (Barcelona 2017, Editorial Acontravent). Analiza los distintos puntos exigidos o recomendados en estas circunstancias. Y los relaciona con lo sucedido en Catalunya desde antes del inicio del “Proceso”, a raíz de los avatares que rodearon el fallido Estatuto de 2006. No obstante, es posible que el libro de Costa se caracterice por un exceso de prudencia.

Según Costa: “España, su clase dirigente, se encuentra ante un dilema existencial de primera magnitud. En su respuesta al independentismo catalán, debe elegir entre salvar la nación o salvar el Estado. Intentar sobrevivir como un Estado-nación es la opción improbable, por mucho que fuese la preferida por la mayoría. Si no se reinventa in extremis como un Estado plurinacional, la independencia de Catalunya triunfará”.

Por contraste, y mirándonos en el espejo catalán, este es un proceso muy alejado de las performances y actuaciones escénicas que se adoptan en nuestra tierra para satisfacer la mala conciencia de los “agentes” políticos que muestran una vez tras otra su incapacidad para promover entre nosotros un proceso similar.

No encontramos la altura intelectual ni la imaginación necesarias para activar (más allá de imitaciones chabacanas) la energía de esta sociedad vasco-navarra que, sin duda, existe y es potente, pero que adolece de cualificación. No tenemos un relato que nos movilice como nación, por lo que todas las acciones que se intentan realizar en su nombre pecan de inconsistencia.

Esta semana pasada murió el canciller Helmut Kohl, un político alemán que lideró otro proceso de autodeterminación, también atípico, en Europa. Nada es fácil. Pero todo es posible. Claro que no tenía enfrente al Estado español.

05 junio 2017

NACIÓN SIN ATRIBUTOS

Hemos contemplado una manifestación en Pamplona, un auténtico alarde facha, bajo el lema “Defendamos la bandera de Navarra”. Lo más granado del fascismo español ha acudido a arropar a la derecha navarrera, angustiada por la normalización progresiva del “cambio” en este territorio. Hemos visto cómo una señora encapuchada, con la cara cubierta por una máscara mexicana de lucha libre, se flagelaba con una ristra de chistorra como performance, aderezo esperpéntico de la pancarta. Muy propio. Una combinación de escenas de la Pasión, el flagelo y los chorizos que abundan en su caverna.

Esta agitación surge de unos intereses que nunca han defendido la realidad histórica de Navarra, sino su propia posición dentro del sistema de sumisión inscrito en el Estado español. Han intentado confundir y poner “en positivo” una movilización que era estrictamente “en negativo”, a la contra. Contra el significado histórico de los símbolos de Navarra y contra su realidad presente, social, económica y política.

Todo esto se ha mostrado con claridad a los ojos de los habitantes de la Alta Navarra. Pero también ha quedado en evidencia otro hecho de enorme gravedad, por lo menos para los que consideramos que Euskal Herria es una nación y Navarra su Estado. Ante esta agresión contra nuestros símbolos, historia y proceso de cambio, el conjunto de la nación no ha reaccionado. Ha escurrido el bulto. Lo ha ignorado y dejado pasar como quien oye llover.

Cuando un grupo humano se siente nación y considera atacada una parte de la misma, reacciona en su conjunto. Las agresiones a un miembro de la nación se perciben como ataques a la totalidad. Ya sé que el nacionalismo español es agresivo y dominante, pero cuando advierte el deseo de emancipación de Cataluña reacciona de manera que considera su separación como la amputación de un miembro de su cuerpo: un brazo, una pierna... Tiene una visión “orgánica” del hecho nacional. La perspectiva organicista es retrógrada, pero el sentido de integridad es correcto. La nación como tal es una.

Pero vemos que no debe de ser nuestro caso. El desapego, la indiferencia con que el conjunto del país ha contemplado el ataque contra su núcleo político y territorial, sucedido en Iruñea, la capital histórica, me lleva a una reflexión triste. ¿Somos realmente una nación

Una vez más los tópicos con relación a la Alta Navarra, hoy CFN, que se manejan, transmiten la sensación de que es “una realidad aparte”. Aquello no es ‘la nación’ como tal; es el patio de recreo, un “bonito territorio”, al que se puede ir un fin de semana de excursión, a hacer monte, a esquiar o a comer verduras. Pero no somos ‘nosotros’.

La perspectiva “vascongadista”, que mira satisfecha el ombligo de su “euskaditis” y se considera “la” nación, me produce sentimientos de dolor, tristeza y… asco. Al proponer estas reflexiones a personas que sienten sinceramente el país, su reacción es casi siempre positiva. Pero pasajera. Enseguida vuelven a la pantalla anterior. Ante el siguiente ataque a la Alta Navarra, reaccionan de nuevo con distancia. ¡Pobres navarricos

La carencia casi absoluta de un relato que dé sentido a nuestra historia y a nuestra realidad actual, hace que los vascos seamos presa fácil desde cualquier flanco. Esto se percibe en las agresiones externas, sobre todo españolas, que son las más interesadas en nuestra aniquilación. Pero lamentablemente también se siente en la falta de reacción interna, de la sociedad propia. Esta falta de relato hace que sea muy difícil afirmar que seamos una nación en el sentido real de la palabra. Algunos podrán decir que somos un Estado, porque lo hemos sido y nos lo han arrebatado, pero sin una nación cohesionada y activa en el presente tal Estado difícilmente tendrá futuro.

Mientras tanto la derecha hispana nos seguirá flagelando con los chorizos de la caverna.

JAUME RENYER 2017/06/05